Etiske retningslinjer

Disse etiske retningslinjene i Lær Kidsa Koding og Kodeklubben springer ut fra vårt verdigrunnlag.

Verdigrunnlag

 • Vi har en positiv og konstruktiv holdning til myndigheter og andre aktører
 • Vi legger vekt på å ha et raust og konstruktivt miljø. I meningsutvekslinger skal vi holde oss til saklig argumentasjon
 • Vi er nøytrale når det gjelder partipolitkk og valg av plattform og teknologi
 • Vi er deltagere i det samme prosjektet, som privatpersoner og ikke som representanter for organisasjonen vi tilhører, men vi bringer perspektiver fra våre respektive miljøer
 • Vi er opptatt av likestilling og like muligheter, derfor ønsker vi å være et reelt tilbud til alle

LKK er en frivillig bevegelse, og alle deltagere og bidragsytere må til enhver tid vurdere sin habilitet. Oppstår det på noe tidspunkt usikkerhet om habilitet, ta kontakt med LKKs koordinatorer.

Hvem gjelder de etiske retningslinjene for?

Disse etiske retningslinjene gjelder for frivillige i Lær Kidsa Koding (LKK), organisatorer i LKK, ansatte i LKK, sponsorer, deltagere og talere på LKKs og Kodeklubbens arrangementer. Koordinatorer og frivillige vil sørge for at retningslinjene blir fulgt. Vi forventer at alle følger retningslinjene og ser til at alle samarbeider om å ha et trygt, inkluderende og raust miljø.

Etisk refleksjon

I vårt samfunn har vi mange lover og forskrifter som lovfester etiske verdier og normer. Vi må alle forholde oss til disse. Vi, som frivillige i LKK, må også respektere etiske retningslinjer i de virksomhetene vi samhandler med.
Som frivillig i LKK må du selv kunne stå for dine beslutninger. Disse bør tåle etisk refleksjon der du i forkant avklarer om beslutningene:

 • er lovlige
 • er rettferdige for de berørte
 • har uheldige konsekvenser for individer, miljø eller samfunn
 • tåler offentlig oppmerksomhet

LKK oppfordrer sine frivillige til å reflektere over sine roller som pedagog, frivillig, venn, samfunnsaktør og autoritetsfigur.

Bry deg om samfunnet

Ta ansvar for ditt bidrag til arbeidet for at unge skal forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet:

 • Vis respekt for menneskeverd og menneskerettigheter
 • Vær nyskapende og søk muligheter som gir positiv virkning
 • Vær et godt forbilde for barna

Vær en god frivillig, samfunnsaktør, pedagog og autoritetsfigur

Opptre troverdig, gi ditt beste faglige og sosiale bidrag til fellesskapet du er en del av:

 • Opptre med integritet og åpenhet
 • Vær lojal og pålitelig
 • Vis respekt og tillit
 • Samarbeid, vær støttende, gjør andre gode
 • Si ifra om farlige eller kritikkverdige forhold på en konstruktiv måte

Dine beslutninger, og det du gjør, berører ofte andre mennesker. Refleksjon rundt etiske utfordringer blir rikere og bedre gjennom samtale med andre.

Oppførsel i Kodeklubber, arrangementer, konferanser, møter og debattfora – kortversjonen

Trakassering, mobbing og brudd på våre etiske retningslinjer er utelukket fra alle våre arrangementer, konferanser, møter, debatter og Kodeklubber. Dette gjelder alle, uansett kjønn, kjønnsidentitet, alder, seksuell orientering, funksjonshemming, utseende, kropp, hudfarge, etnisitet, religion (eller mangel på religion), teknologivalg eller kunnskapsnivå. Det er den som føler seg trakassert eller mobbet som definerer om det har pågått trakassering eller mobbing, ikke utøver. Vi godtar ikke trakassering på noen måte. Seksuelt ladet språk eller bilder er ikke godtatt, hverken i arrangementer, samtaler, møter, fester, åpne eller lukkede sosiale medier eller Kodeklubber. Deltagere som bryter disse retningslinjene kan bli bedt om å forlate arrangementet eller forumet.

Den lange versjonen

Trakassering er blant annet støtende ordbruk knyttet til kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsutrykk, alder, seksualitet, funksjonshemming, utseende, kropp, hudfarge, etnisitet, religion eller mangel på religion, teknologivalg, seksualiserte bilder i felles arenaer, truende oppførsel, stalking, oppsøking, trakasserende fotografier eller lydopptak, gjentagende avbrytelser i møter eller andre situasjoner, unødvendig kroppskontakt, hersketeknikker, uønsket seksuell oppmerksomhet, utskjelling, baktaling, utfrysing og ikke-inkludering.
Deltagere og frivillige som blir bedt om å avslutte trakasserende oppførsel forventes å slutte med en gang.
Sponsorer er også omfattet av reglene for trakassering. Sponsorer skal ikke bruke seksualiserte bilder eller ha aktiviteter som kan virke seksualiserte på noen måte. I tillegg skal det ikke gis inntrykk av at LKKs eller sponsorens aktiviteter eller produkter på noen måte kan virke ekskluderende for noen (f.eks “mest for gutter” eller “mest for jenter”). Deltagere og frivillige på stand og konferanser skal ikke bruke klær, uniformer eller annet utstyr som kan gi inntrykk av at noen blir ekskludert. Sponsorer med trakasserende oppførsel som beskrevet kan bli bedt om å fjerne eller endre oppførsel, eller bli bedt om å forlate lokalene.
Om du blir utsatt for trakassering, ser at andre blir trakassert eller har andre bekymringer, ta kontakt med frivillige på arrangementet eller LKKs koordinatorer (lenke). LKKs frivillige og koordinatorer vil mer enn gjerne hjelpe deg eller kontakte noen som kan hjelpe deg.

Voksne som underviser barn står i et spesielt forhold til barna. I tillegg til å være lærer, pedagog og kompis, er man også autoritetsfigur med definisjonsmakt. Ikke bare definerer man fakta og sannheter gjennom det man sier høyt, men i kraft av egen autoritet defineres sannhet også av det som ikke blir sagt. I tillegg blir noen sannheter definert ved at noe ikke blir motsagt. Frivillige i LKK skal være bevisst denne rollen og forholde seg til den. Det betyr at det er viktig å si fra om og diskutere utsagn sagt i “klasserommet” som ikke stemmer overens med våre verdier eller etiske retningslinjer.