Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over opplysninger som gjelder deg. Retten til personvern er en grunnleggende menneskerettighet og er blant annet forankret i menneskerettighetskonvensjonen (EMK), den norske Grunnloven og i FNs barnekonvensjon.

I Grunnloven står det at enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.

Posted in: Personvern