Styret i Sparebankstiftelsen Hedmark har bevilget en gave på til sammen 700.000 kroner til Lær Kidsa Kodings pilotprosjekt. Gaven skal gå til frikjøp av en lærer i 50 prosent stilling, og prosjektet skal fokusere på å fremme koding i grunnskolene i Hedmark. 

Prosjektet er ment å går over to år, hvorav det første året nå er fullfinanisert. Investeringen skal i tillegg til stillingsprosenten dekke arrangementer, reiser, utstyr, etc. Målet er å gi barna i fylket et forsprang og en lederposisjon innen digitale skaperferdigheter. Et viktig skritt på veien er å bygge opp et aktivt lærernettverk – noe vi mener er en forutsetning for å akselerere innføringen av koding i skolene. Med koding i grunnskolene får de videregående skolene og næringslivet tilgang på elever med ferdigheter og erfaringer som kan bidra til innovasjon, entreprenørskap, modernisering og utvikling av bedrifter og næringer. ­­

Vi er utrolig glade for denne gaven. Den gir barna i Hedmark en økt mulighet til å bli skapere, ikke bare forbrukere av teknologi. Og vi trengte ikke lete lenge etter en passende kandidat: Lærer Carl Andreas Myrland ved Østvang skole i Løten er mangeårig ildsjel i Lær Kidsa Koding. Han har lenge undervist i koding, har stort nettverk i og utenfor LKK, og er aktiv i de lokale kodeklubbene.

Lær Kidsa Koding håper at lokalt næringsliv kan bidra til at vi kan få en slik prosjektstilling i hvert fylke fremover. Hvilket blir det neste?

Prosjektleder Michael Oreld i Sparebankstiftelsen Hedmark er glad for at Lær Kidsa Koding nå vil satse tungt i hele Hedmark:

­Med midler fra Stiftelsen håper vi å gi fylkets barn et fortrinn på den digitale arenaen. Vi støtter Lær Kidsa Kodings ambisjon om at barn skal få lære programmering i skolen, og med denne gaven vil vi være et steg nærmere å gi barna i Hedmark et godt grunnlag for fremtiden, sier Oreld.

Lær Kidsa Koding har over 160 registrerte kodeklubber over hele landet. Hedmark er allerede et aktivt fylke i kodesammenheng – med seks dugnadsbaserte kodeklubber som er åpne for alle i Elverum, Hamar, Koppang, Nes, Tynset og Trysil. De er alle drevet av frivillige, deriblant en del lærere. Prosjektet vil gjøre Hedmark til et foregangsfylke i Norge når det gjelder koding i skolen.

Carl Andreas Myrland

I det daglige er Carl lærer på mellomtrinn, i hovedsak i matte, naturfag og samfunnsfag. Han brenner for tverrfaglig arbeid, og større/bedre bruk av praktisk-estetiske fag i grunnskolen. Som en naturlig følge av det, er han spesielt interessert i hvordan man kan bruke koding som kjerne i kreative prosesser i musikk, kunst & håndverk, naturfag og matematikk, for å nevne noe. Les gjerne denne bloggposten han har skrevet om “Digitale ferdigheter som almendannelse“.

Carl har vært aktiv i LKK helt siden det første årsmøtet. Han gikk da inn i en rolle som lærernettverkskoordinator, og har siden den gang jobbet med å arrangere lærerkonferanser, skrive opplegg og samarbeidet med LKK sentralt om hvordan koding og digitale ferdigheter kan integreres i dagens skole. I tillegg har han i flere år vært aktiv i Kodeklubben Hamar. Han ser frem til å bruke mye mer av tiden sin på dette arbeidet i årene som kommer, slik at Hedmark blir et foregangsfylke i det videre arbeidet med å trekke teknologien og kodingen inn i klasserommet.

Carls tanker om prosjektstillingen

Noe av det viktigste med denne oppgaven, er å berede grunnen for den satsingen som kommer med den nye læreplanen, for å gjøre terskelen for å komme i gang så lav som mulig. Derfor kreves det mye arbeid opp mot politisk ledelse i fylke og kommuner, og spesielt mot skolene og lærerne, som faktisk skal sette dette ut i praksis. Vi trenger å kartlegge hvilke skoler i fylket som allerede er i gang med dette arbeidet, finne ut hva skoler som ønsker å komme i gang trenger for å kunne begynne, og å legge til rette for samarbeid på tvers av klasserom, skoler og kommuner. Et umiddelbart tiltak er å arrangere kurs og konferanser i større og mindre skala, slik at lærere, skoleledere, skoleeiere og andre interesserte kan møtes, lære sammen og utveksle ideer.

Et viktig mål for arbeidet er å sette kodingen i en relevant faglig kontekst i flere fag på alle trinn, slik at koding blir en naturlig del av undervisningen opp mot eksisterende læreplanmål, og ikke en kunstig “attpåklatt” som ikke passer inn i puslespillet.

Vi må ikke være redde for å prøve noe nytt, men samtidig må vi ikke sette så store mål for kodingen at det blir umulig å gjennomføre!

Etterhvert som arbeidet skrider fremover, vil så mye som mulig dokumenteres og tilgjengeliggjøres gjennom blogginnlegg eller andre digitale ressurser som alltid vil være gratis og fritt tilgjengelig for alle.

Ta kontakt med oss om du ser en mulighet for en prosjektstilling i ditt fylke

Vi ønsker at denne prosjektstillingen skal bli den første av mange, til beste for barna over hele landet. Ta kontakt om du kjenner til en bedrift eller institusjon som vil ta et ansvar og investere i fremtiden.

Om Sparebankstiftelsen Hedmark

Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter den kapitalen som er bygget opp i tidligere Sparebanken Hedmark gjennom 170 års bankvirksomhet i fylket. Stiftelsen er den største eieren i SpareBank 1 Østlandet og en del av utbyttet som stiftelsen mottar fra banken, deles hvert år ut som gaver til hedmarksamfunnet. I 2017 ga stiftelsen gaver for rundt 48 millioner kroner til idrett, friluftsliv, kultur, utdanning, næringsutvikling og humanitært arbeid. Totalt forvalter stiftelsen over 7 milliarder kroner, noe som gjør den til landets fjerde største stiftelse.

Les mer om Stiftelsen her: https://sparebankstiftelsenhedmark.no

 

Illustrasjonsfoto: EHRENBERG Kommunikation (CC BY-SA 2.0)

2 replies

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] for å ta det første først: Hedmarksmodellen er et prosjekt i Lær Kidsa Koding der vi har ansatt en lærer, Carl A. Myrland, til å […]

Comments are closed.